IACCM's nye kontraktprincipper

IACCM’s nye kontraktprincipper

 

Note: You can find the English version of this post by scrolling down.

IACCM har i en nyligt udarbejdet rapport nedfældet det, de kalder generelle kontraktprincipper, der bl.a. skal ligge til grund for forhandlinger og affattelse af klausuler om ”ansvar og fraskrivelse af ansvar”. Formålet med principperne er at tilbyde parterne et fair og balanceret udgangspunkt for at forhandlinger og kontraktkoncipering, og at forkorte tiden anvendt i denne proces. Principperne er formuleret i en række punkter, hvoraf et uddrag er angivet her:

 

  1. En parts ansvar i henhold til en aftale bør udelukkende være relateret til en manglende opfyldelse af forpligtelser, der er fastsat i aftalen.
  2. En part, der søger erstatning i henhold til en aftale, har bevisbyrden for sit tab, medmindre aftalen angiver betaling af konventionalbod.
  3. Parterne i et kommercielt forhold skylder deres respektive interessenter og investorer at begrænse deres risici på en rimelig og overskuelig vis for derved at bevare deres finansielle soliditet. Ansvarsbegrænsninger i en aftale, typisk fastsat på et niveau, der er proportionalt med værdien af aftalen, er en afgørende måde for leverandøren – og kunden – at beskytte sig mod katastrofale finansielle konsekvenser, der langt overstiger denne værdi.
  4. En part, der har lidt et tab, bør have ansvaret for at begrænse tabet i et rimeligt omfang under hensyn til omstændighederne. Denne forpligtelse bør enten gælde i henhold til parternes lovvalg eller være udtrykkeligt aftalt.
  5. Tab forårsaget af begge parters handlinger eller undladelser bør fordeles mellem parterne efter graden af uagtsomhed og en part bør kun være ansvarlig for det tab, som er opstået på baggrund af vedkommende parts uagtsomhed, eller som parten hæfter for.
  6. Begrænsning og fraskrivelse af erstatningsansvar er generelt accepteret som værende standard i kommercielle aftaler, selv om undtagelser til disse under visse omstændigheder kan være acceptabelt f.eks i relation til brud på fortrolighed og aftaler om skadesløsholdelse.
  7. I mange jurisdiktioner, forbyder præceptive regler parterne at begrænse deres ansvar i tilfælde, hvor parterne forventes at tage det fulde ansvar for deres handlinger eller undladelser, eksempelvis ved forårsagelse af personskade eller død, eller for skader forårsaget af en parts grove uagtsomhed eller forsætlige forsømmelse.

 

Uddybelse

Hertil kommer en række principper, f.eks. om størrelsen af tabsbegrænsningen, tabsbegrænsning ved grov uagtsomhed mv.

Udover ansvarsfraskrivelser og – begrænsninger, omhandler principperne p.t. følgende emner: kundens audit af leverandører; datasikkerhed og –privacy; skadesløsholdelse og krav fra tredjemand; intellektuelle ophavsrettigheder samt skadesløsholdelse i denne forbindelse; misligholdelsesbeføjelser i relation til Service Level Agreements (SLA). Principperne kan ses her: https://www.iaccm.com/resources/contracting-principles/

Firmaer og organisationer har mulighed for at tilslutte sig principperne f.eks. ved forhandlingernes start, og hermed indikere over for andre parter, at man er villig til at acceptere et vist rimeligt udgangspunkt for forhandlinger og kontraktkoncipering. Man har ligeledes mulighed for at offentliggøre sin støtte til principperne på IACCMs hjemmeside.

 

NSCCM samarbejder med IACCM

Hos NSCCM arbejder vi sammen med og tilbyder certificerede uddannelser af den internationalt anerkendte organisation IACCM.

Det betyder, at du hos os finder de bedste contract management-uddannelser og -kurser på markedet. 

 

 

The new contracting principles of the IACCM

The IACCM has recently formed a report in which they outline what they call general contracting principles, regarding “liability caps and exclusions from liability”. The principles are as follow:

 

1. A party’s liability under an agreement should be solely related to a failure to meet obligations specified in the agreement.

2. A party seeking damages pursuant to an agreement has the burden of proof for the amount of those damages unless the agreement specifies liquidated damages in the particular situation.

3. The parties to a commercial relationship owe duties to their respective stakeholders to limit their risks and exposure to a reasonable and foreseeable degree to maintain their fiscal integrity. The Liability Cap in an agreement, typically set at a level proportional to the value of the deal, is a key way for the supplier – and even the customer – to protect itself from catastrophic financial impacts that far exceed that value.

4. A damaged party should have the responsibility to mitigate its damages to the extent reasonable under the circumstances. This obligation should be either pursuant to governing law or explicitly stated in the agreement.

5. Damages caused by the contributory acts or omissions of both parties should be apportioned to both parties, and each should be liable only for those flowing from its fault (including negligence).

6. Exclusions from Liability are generally accepted as a standard in commercial agreements, although exceptions to those exclusions may be carved out for particular breaches. Possible carve-outs are breach of confidentiality* (where the main damages that flow from the breach would otherwise be excluded in their entirety) and some indemnifications (where the indemnitor should be obligated to deal with the applicable claims whatever they may be).

7. In many jurisdictions, public policy prohibits parties from limiting their liability in certain instances where parties are expected to take full responsibility for their acts or omissions, such as bodily injury or death, or for damages proximately caused by a party’s gross negligence or willful misconduct.

 

We cooperate with the IACCM

At NSCCM we work with and offer certified educations by the internationally approved organization IACCM. That means that you can find the best contract management education available on the market with us. Read about our education in English here.

 

 

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.