Commercial contract management

Juridisk grundmodul for alle

I kommerciel kontraktret introduceres du for de væsentligste juridiske regler og reguleringstemaer, der er nødvendige at kende i det daglige arbejde med kontrakter. 

Undervisningen er tilrettelagt med et operationelt fokus, så du opnår forståelse for juraens konkrete anvendelse og betydning for contract management-processer og aktiviteter. 

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til dig, der har brug for en basal juridisk grundforståelse af kontrakter. Du kan deltage på kurset uden at have juridisk baggrund i forvejen. 

Udbytte

Gennem kurset vil du opnå forståelse for de centrale retslige overvejelser i forbindelse med kontrakters tilblivelse og drift. Du opnår en grundlæggende forståelse for:

•    Kontraktens væsentligste discipliner
•    Aftalers stiftelse og fortolkning
•    Parternes ydelser 
•    Levering og regulering
•    Ændringer, rettigheder og misligholdelse 
•    Tvister og hvordan de håndteres
•    Grundprincipper i ophavs- og udbudsret
•    Opsigelse af kontrakten  

top

Contents

Dag 1. Kontraktens indgåelse og centrale reguleringstemaer 

Hvad er kontraktret?

Overblik over de væsentligste begreber, som en contract manager anvender i det daglige arbejde. 

Aftalestiftelse og aftalefortolkning

Principper i dansk ret for hvordan en aftale skal fortolkes: Hvornår er den bindende og hvad betyder fuldmagtsregler.  

Parternes ydelser

Den vigtige betydning af kontraktens beskrivelse: Hvad er parternes ydelser og hvad gælder, hvis de ikke beskrevet præcist. 

Levering og aflevering 

Ydelsers levering og deres aftalemæssige konsekvenser: Hvordan bør komplekse ydelser reguleres, så konflikt om leverancen og dens indhold undgås. 

Ændringer i kontrakten

Ændringer af ydelsen i længevarende kontraktforhold og deres konsekvenser, samt afdækning af ændringsreguleringsmekanismer. 

Rettigheder

De kontraktlige og forretningsmæssige konsekvenser af regulering af rettigheder: Hvilken betydning har eksempelvis ophavsretten for kundens udnyttelse af ydelsen. 

Misligholdelse

Misligholdelse og hvornår det gør sig gældende: De kontraktretlige konsekvenser af misligholdelse, herunder betydningen af når en kontrakt ophæves. 

Dag 2. Kontraktret fortsat: persondataret og udbudsret

Ansvarsbegrænsninger

Kontraktens begrænsninger af parternes erstatningsansvar og deres betydning: Hvad gælder, hvis kontrakten ikke indeholder bestemmelser om begrænsninger. 

Tvistløsning

Hvordan tvister håndteres. De grundlæggende regler om, hvor sager om tvister anlægges og hvilket lands lovgivning, der gælder i internationale forhold. 

Kontraktens ophør

Hvordan længerevarende og løbende kontrakter opsiges, samt kontraktens regulering af opsigelse. 

Persondataret 

Reguleringen af persondatabehandling: De bagvedliggende hensyn og reglernes betydning i kommercielle kontraktforhold. 

Udbudsret 

De udbudsretlige regler og processer: Hvordan du effektivt navigerer inden for den udbudsretlige ramme - både som ordre- og tilbudsgiver. 

Upcoming courses

It says the students...

"Udbytterigt med mange gode værktøjer og internationale referencerammer til deltagerne. "

Claus Emil Engel Johansen, Advokat hos Advokatfirmaet.dk