Commercial contract law

Juridisk grundmodul for alle

Vil du blive bedre til at varetage forhandling og udarbejdelse af kontrakter, alene eller i samarbejde med interne og eksterne jurister? 

I Kommerciel Kontraktret introduceres du til de vigtigste regler og reguleringer, som er nødvendige i det daglige arbejde med kontrakter. Kurset er opbygget med operationelt fokus, således at du vil opnå forståelse af den konkrete brug af kontrakter, samt de relevante regler og reguleringer og deres implikationer for contract management processer og aktiviteter.

Deltagerprofil

Kurset er designet til dig, der har behov for en grundlæggende forståelse af kontrakter. Du kan deltage i kurset uden egentlig juridisk baggrund.

Udbytte

Gennem kurset opnår du forståelse for de centrale juridiske overvejelser omhandlende udarbejdelsen og vedligeholdelsen af kontrakter. Du vil opnå en grundlæggende forståelse for:

  • Kontraktens primære discipliner
  • Udarbejdelsen og forståelsen af kontrakter
  • Parternes obligationer
  • Levering og accept
  • Ændringer, rettigheder og brud på kontrakt
  • Uenigheder og hvordan man håndterer dem
  • De grundlæggende principper ved ophavsret og udbudsret
  • Opsigelse af kontrakten

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisningen i forbindelse med Covid-19 

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, d.v.s. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det p.g.a. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder og Rambøll Koncernen ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

 

top

Contents

Dag 1. Kontraktret

Hvad er kontraktret?

Grundlæggende forståelse for, hvad kontrakten er samt de væsentligste begreber som en contract manager anvender i det daglige arbejde.

 

Aftalestiftelse og -fortolkning

Opnå forståelse for de principper i dansk ret, der har betydning for, hvordan en aftale skal fortolkes. Forståelse for hvornår en bindende aftale er indgået.

 

Parternes ydelser

Forstå betydningen af kontraktens beskrivelse af ydelser, herunder hvad der gælder hvis ydelserne ikke er præcist beskrevet. 

 

Levering og aflevering

Forstå hvornår ydelsen er leveret og hvilke aftalemæssige konsekvenser, der er knyttet til leveringen. 

 

Ændringer i kontrakten

Hvornår kan der kræves ændringer af ydelsen i længerevarende kontraktforhold og kendskab til ændringsreguleringsmekanismer. 

 

Kontraktuelle rettigheder

Kontraktlige og forretningsmæssige konsekvenser af kontraktens regulering af rettigheder. Eksempelvis ophavsrettens betydning for kundens udnyttelse af ydelsen.

 

Misligholdelsesbeføjelser

Hvornår man kan gøre misligholdelse gældende, og hvordan misligeholdesesbeføjelserne ofte er reguleret i kontrakten.

Dag 2. Kontraktret (fortsat), persondataret og udbudsret

Ansvarsbegrænsninger

Forstå kontraktens begrænsninger af erstatningsansvar. 

 

Tvistløsning: lovvalg og værneting

Hvordan tvister håndteres. De grundlæggende regler om hvordan sager om konflikter sammensættes og hvilke landes love der gælder i internationale forhold.  

 

Kontraktens ophør

Hvordan længerevarende og løbende kontrakter kan opsiges samt kontraktens regulering af opsigelse.

 

Persondataret 

Opnå kendskab til reguleringen af persondatabehandling, herunder få en grundlæggende forståelse for de bagvedliggende hensyn.

 

Udbudsret

Opnå kendskab til udbudsretslige regler og processer med henblik på at kunne navigere både som ordregiver og tilbudsgiver.

Upcoming courses

It says the students...

"Udbytterigt med mange gode værktøjer og internationale referencerammer til deltagerne. "

Claus Emil Engel Johansen, Advokat hos Advokatfirmaet.dk