Almindelige betingelser

1. Tilmelding

Tilmelding kan ske via pr. mail, telefonisk eller via vores hjemmeside (www.nsccm.dk). Tilmeldingen bekræftes med en mail (”bekræftelsesmail”) sendt til den ved tilmeldingen angivne mailadresse. Af denne mail fremgår det også, hvornår vi vender tilbage med yderligere information. Dette vil normalt ske ca. 2 uger før første undervisningsdag.

2. Betalingsbetingelser

Priserne inkluderer forplejning, herunder morgenmad ved ankomst, frokost og eftermiddagsanretning, frugt mv., NSCCM ́s eget undervisningsmateriale og ét års medlemskab af et contract management netværk drevet af Rambøll. Priserne er eksklusive øvrigt undervisningsmateriale, eksamensgebyr til IACCM ca. 2.300 kr. ex. moms (Prisen indeholder en eksamenstilmelding (800 kr. ex. moms) samt et års medlemskab af IACCM.

3. Afmelding

Tilmelding er bindende, og afmelding er derfor kun mulig efter reglerne nedenfor:

Hvis du bliver forhindret i at deltage i undervisningsforløbet efter udsendelse af bekræftelsesmail, men før selve undervisningsforløbet er startet, kan du på Practitioner-uddannelsen frit udskyde din deltagelse til et andet annonceret åbent uddannelsesforløb. Du kan vælge dette uddannelsesforløb straks eller senere. Det er dog en betingelse for at udnytte denne ret til udskydelse, at du har sendt en mail til NSCCM (nsccm@nsccm.dk) senest dagen før starten på uddannelsesforløbet. Ved andre uddannelser og kurser, kontakt da venligst NSCCM om denne mulighed.

Såfremt du bliver forhindret i at deltage i uddannelsesforløbet, er du velkommen til at sende en anden deltager i dit sted. Dette koster dog et ekspeditionsgebyr på kr. 500.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i én eller flere dage efter uddannelsesforløbet er startet, kan du på Practitioner-uddannelsen uden beregning deltage i en anden tilsvarende dag på et senere uddannelsesforløb.

Hvis du ikke ønsker at deltage i senere uddannelsesforløb, men helt ønsker at afbestille din deltagelse i uddannelsesforløbet, beregnes et afbestillingsgebyr 25 % af prisen indtil 30 dage før uddannelsesforløbets afholdelse.

Ved afmeldelse senere end 30 dage før uddannelsesforløbet beregnes den fulde pris.

4. Eksamen

Eksamen afholdes som online eksamen. Eksamen kan dog efter NSCCM ́s vurdering i stedet afholdes som skriftlig eksamen.

Hvis du ikke går op til eksamen eller ikke består, kan du altid foretage en ny eksamenstilmelding med fornyet betaling.

5. Aflysning af uddannelsesforløb eller uddannelsesdage

NSCCM forbeholder sig ret til at aflyse et uddannelsesforløb og/ eller enkelte uddannelsesdage. Dette kan eksempelvis ske, såfremt der ikke opnås et tilstrækkeligt antal deltagere eller af andre tvingende årsager, f.eks. sygdom hos undervisere.

Aflysning af uddannelsesforløb kan forekomme indtil 7 dage før første undervisningsdag, idet NSCCM forbeholder sig ret til at forsøge at opnå et tilstrækkeligt antal deltagere til at få gennemført undervisningen.

Aflysning af uddannelsesdage kan ske indtil kl. 12:00 dagen før uddannelsesdagens afholdelse.

Deltagere vil i den situation, hvor NSCCM aflyser – så vidt det er muligt – blive tilbudt en plads på et andet tilsvarende uddannelsesforløb. Kursisten kan afvise et sådant tilbud og vil da blive krediteret den fulde betaling.

NSCCM påtager sig intet ansvar for tab opstået som følge af aflysning af kurser og uddannelser, eksempelvis - men ikke begrænset til - transportudgifter, udgifter til ophold og andet direkte såvel som indirekte tab.

I tilfælde af aflysning af enkelte uddannelsesdage, vil NSCCM snarest muligt finde en anden dato for afholdelse af uddannelsesdagen der så vidt muligt passer flertallet af deltagerne.

6. Udlevering og fremsendelse af uddannelsesmaterialer

Uddannelsesmaterialer, der udleveres, afhænger af uddannelsestypen.

Materialerne udleveres enten på undervisningsdagen eller ved fremsendelse, herunder elektronisk post. Vores priser inkluderer materialer udgivet af NSCCM men ikke materialer fra eksterne udgivere, f.eks. udgivelser af IACCM m.v.. Evt. omkostninger til fremsendelse er indeholdt i vores priser.

7. Ændringer i uddannelsen

I det omfang IACCM ændrer i uddannelsesmaterialer, uddannelsesindhold, eksamen mv., forbeholder NSCCM sig ret til at foretage tilsvarende ændringer i vores uddannelse med virkning fra det tidspunkt, hvor IACCM gennemfører ændringerne.

8. Øvrige betingelser, lovvalg og værneting

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler for aftalen. Aftalen er reguleret af dansk ret, og eventuelle tvister løses ved Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration) i henhold til instituttets til enhver tid gældende regler.

 

Senest revideret: 3. januar 2020