CCM Practitioner

CCM Practitioner

Klasseundervisning/online.

CCM Practitioner-uddannelsen er den mest populære af vores certificeringer, og flere offentlige og private virksomheder stiller nu krav om, at deres contract managers tager denne certificering som en del af interne kompetenceforløb.

Gennem uddannelsen opnår du kompetencer til at forstå og anvende de vigtigste principper og teknikker i kontraktstyring.

Over et forløb på ca. 3 måneder, med i alt 5 dages undervisning af førende eksperter og praktikere, får du indblik i processer, aktiviteter, metoder og best practice indenfor contract and commercial management.

På de 5 dage undervises der dels en række faserelaterede aktiviteter (f.eks. kravspecifikation eller udvikling af evalueringskriterier), dels i en række generiske discipliner, som anvendes i alle faser (f.eks. interessenstyring, kommunikation, forhandling mv.). Formålet er, at skabe et samlet fundament for kontraktstyring - såvel før, under som efter forhandling og underskrift af kontrakten.

Uddannelsen bygger på World Commerce and Contracting´s certificeringsuddannelser. Du behøver ikke tage CCM Fundamentals, før du tager CCM Practitioner. 

Uddannelsen udbydes både forår og efterår, og du kan frit flytte mellem uddannelsesforløbene, så det passer i din hverdag, ligesom du kan følge undervisningen online.

 

Deltagerprofil

Uddannelsen er for dig, der deltager intensivt i eller har ansvaret for kontrakter og kontraktprocesser. Du arbejder f.eks. som contract manager, IT-contract manager, jurist, indkøber, udbudskonsulent, bid manager, sælger eller projektleder. Du har behov for en tilbundsgående viden om de vigtigste processer, aktiviteter og redskaber om kontraktstyring og indtager typisk en aktiv operationel rolle, i samarbejde med ledelsen. Du er også med til at forme processer, roller og ansvar i relation til kontraktstyring, og kan på uddannelsen hente inspiration til, hvorledes din organisation bedst indretter sin kontraktstyring.

 

Udbytte af CCM Practitioner

Gennem dette intensive og internationalt anerkendte forløb, vil du få indblik i de yderste kroge af kontraktstyring og blive klædt på til at håndtere alle faser af arbejdet med kontrakten og den jura, der ligger bag. 

Vi tager udgangspunkt i IACCM/World Commerce & Contracting's procesmodel om kontraktens livscyklus med 5 hovedfaser, indeholdende en række aktiviteter, der optimerer værdien af kontrakten:

 1. Initieringfasen
 2. Budfasen
 3. Udviklingsfasen
 4. Forhandlingsfasen
 5. Håndteringsfasen

Aktiviteterne sikrer overblik over processer og aktiviteter, højnet bevidsthed om kommunikation, sikrer reduktion af spændinger og risici og øger det kommercielle udbytte af kontrakterne. Samtidig sikres det, at kontraktstyringen overholder lovregler mv. (compliance).

Med uddannelsen opnår du en dyb indsigt i kontraktens fem livsfaser fra udbud til ophør – og sikrer dig et helhedsorienteret, organisatorisk overblik, og øgede kompetencer til at lede kontrakten gennem alle faserne. 

 

Et kompetenceløft, der breder sig  

Ved at uddanne dig i disciplinen contract management - og/eller til rollen som contract manager - udvider du ikke alene dine kompetencer på et personligt plan – du løfter også det organisatoriske kompetenceniveau i din organisation, ved at indføre kontraktstyring som en agil og tværfaglig disciplin.

Efter en certificering i contract and commercial management, kan du bidrage med:

 • Udarbejdelse af solide kontrakter fra start til slut
 • Risikohåndtering og realisering af forretningsmål 
 • Kontraktvilkår og viden om de juridiske regler bag kontrakter
 • Evnen til at arbejde tværfagligt og lede drifts -og udviklingsprojekter
 • Udvikling af kontraktrelaterede processer, roller og ansvar


 

Om certificeringen

IACCM/World Commerce & Contracting certificeringen og tilhørende medlemsskab giver dig: 

 • Titel og certificering som CCM Practitioner, samt tilhørende logo
 • Adgang til at holde din certificering vedlige på IACCM/World Commerce & Contracting's gratis online kurser
 • Adgang til IACCM/World Commerce & Contracting's videns- og læringsmaterialer, undersøgelser, online foredrag, faglige artikler og blogindlæg
 • Internationalt netværk med 75.000 praktikere og forskere inden for CCM
 • Deltagelse i danske netværk med minimum 4 medlemsmøder om året

Du får desuden adgang til et bibliotek af viden, så du straks kan starte din egen og din organisations vej frem mod best practice contract management.

 

Et fleksibelt forløb - hvor du også kan vælge streaming via Microsoft Teams 

CCM Practitioner bliver udbudt 2 gange om året, og det giver mulighed for større fleksibilitet. Bliver du forhindret i at deltage i enkelte eller flere dage på uddannelsen, kan du altid overføre din deltagelse til et senere uddannelsesforløb - jf. vores almindelige forretningsbetingelser.

Du kan også vælge at få livestreamet undervisning via Microsoft Teams.
 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisning i forhold til Covid-19

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, d.v.s. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det p.g.a. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere dig nærmere.

 

Undervisere

Christian Sandbeck

Christian Sandbeck

Head of Business Operations, Simcorp, cand.merc.jur., World Commerce & Contracting certificeret på Expert level
Christian er førende indenfor sit felt i Danmark og har mere end 15 års erfaring indenfor contract & commercial management - fra såvel de største offentlige it-projekter til komplekse globale outsourcing kontrakter.  Christian har varetaget flere lederroller indenfor contract & commercial management og er i dag Head of Business Operations i SimCorp.
Rasmus Tønnies

Rasmus Tønnies

Marked Director, Legal & Contract Management Consultancy, Rambøll, cand.jur.; Fellow, World Commerce & Contracting, certificeret på Advanced Practitioner Level.
Rasmus har 15 års erfaring med contract management og komplekse kontrakter og er ansvarlig for Rambølls forretningsområde Contract and Commercial Management.
René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Fellow, World Commerce & Contracting, certificeret på Expert level
René er en erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit arbejde som konsulent - bl.a. for advokatfirmaer, regioner, kommuner og IT-leverandører.  René er medlem af World CC's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

Content /Indhold

Dag 1– Introduktion, overblik & initieringsfasen

Introduktion til uddannelsen

Hvem er NSCCM & IACCM/World Commerce & Contracting. 
Introduktion til contract and commercial management og best practice.

Initieringsfase

Introduktion til kontraktadministration
Cost benefit analyse, business case mv.
Identifikation af omkostninger
Kravspecifikation  
Sourcingmuligheder

Øvelser og afslutning

Dag 2 – Initieringsfasen fortsat & budfasen

Initieringsfase

Revision af vilkår 

Budfasen

RFI, RFP, RFQ
Processerne og reglerne
Lovgivning og øvrige regler
Forstå markedet
Opportunity vurdering

Øvelser og Afslutning
 

Dag 3 – Budfasen fortsat & udviklingsfasen

Budfasen fortsat

Interessentstyring
Udvikling af evalueringskriterier
Anvendelse af evalueringskriterier 
Kontrakter og relations-typer
Overblik over vilkår og betingelser

Udviklingsfasen

Partnerskaber, alliancer og distribution. 
Statement of Work / SLA

Øvelser og Afslutning
 

Dag 4 – Udvikling fortsat & forhandlingsfasen

Udviklingsfasen

Overvejelser og retningslinjer i relation til kontrakt-koncipering 
Andre strategiske overvejelser 

Forhandlingsfasen

Planlægning, overblik, mål. 
Framing, strategi og mål. 
Forhandlingsstile - og teknikker 

Øvelser og afslutning

Dag 5 - Forhandlingsfasen fortsat & kontraktstyringsfasen

Forhandlingsfasen - fortsat

Taktikker, lessons learned

Pris og finansielle overvejelser

Kontraktstyringsfasen 

Implementering og kommunikation

Monitorering og performance Management

Contract Change management

Konflikthåndtering - og løsning 

Kontraktafslutning

Vejledning og lille prøveeksamen

 

Overblik

.

Form 

I alt 5 dages undervisning over 3 måneder. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og inddrager perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv. 

 

Undervisning og materialer 

Undervisning foregår på dansk og med danske materialer (powerpoints mv.). Dog er pensumbogen: "IACCM Contract and Commercial Management – The Operational Guide" (2011, ca. 600 sider) på let læseligt engelsk. Vi sender bogen til dig ved tilmelding eller senest ca. 2 uger før uddannelsesstart. Udvalgte kapitler skal læses inden hver undervisningsgang.

Indsats 

Udover de 5 undervisningsdage skal du regne med at bruge 1 dags forberedelsestid til hver undervisningsdag samt 1 dag på at forberede dig til eksamen.

Eksamen 

Online multiple choice eksamen på dansk eller engelsk efter eget valg. Der er ca. 100 spørgsmål, og du har 2 timer til at besvare spørgsmålene. Tidspunktet for eksamen vælger du selv - dog senest et år efter du er påbegyndt uddannelsen. Inden den "rigtige" eksamen får du en prøveeksamen, hvor vi i fællesskab arbejder med hvorledes du bedst gør dig klar til den endelige eksamen. De kandidater, der følger vores råd og vejledning inden eksamen består som alt overvejende hovedregel i første forsøg.

Der er mulighed for re-eksamen og udskydelse efter aftale med NSCCM - mod et mindre gebyr.

Når du har bestået eksamen, får du tilsendt din certificering online fra IACCM/World Commerce and Contracting, og du har ret til anvende titlen CCM Practitioner.

 

Pris 

25.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgift til lærebog (ca. 700 kr. ekskl. moms) samt 1 års medlemskab af IACCM/World Commerce and Contracting, og gebyr for certificeringseksamen (i alt ca. 2.300 kr. ekskl. moms.)

Er du forhindret i at deltage i et helt forløb, kan du tage enkeltdage for 5.000 kr. ekskl. moms.

45

Kommende kurser

, 02 - 03. Mar
, 06 - 07. Apr
, 04. Maj
, 07 - 08. Sep
, 05 - 06. Okt
, 02. Nov

Det siger kursisterne...

"En stor tak for et helt utroligt spændende forløb, som jeg ser frem til at bruge i praksis. Caseøvelserne har virkeligt sat perspektiv på tingene, og underviserne er meget vidende, engagerede og hjælpsomme. Jeg kan varmt anbefale uddannelsen. "

Sandra Lauge Jensen, Udbudskonsulent hos Slots- og Kulturstyrelsen

"Fremragende, professionel oplevelse både mht. underviserne, tilgangen, materialer og perspektiveringer til virkeligheden. "

Jette Søndergaard Larsen, Contract Manager hos Global Portfolio Management FMC (tidl. Cheminova)